Page 71 - Vanda Catalog
P. 71

پوکسورکیم


         Labs Quality Products SRS
                      لاتیجید یمشچ هس پوکسورکیم

                          نیبرود و روتینام اب هارمه


         20 دــید نادــیم و رــبارب 10 تردــقاب یمــشچ یــسدع یاراد پوکــسورکیم
                                  رــتم یــلیم
                   ینغور 4X، 10X، 40X، 100X یئیش یاه یسدع

                            190x140 جیتسا لاکیناکم
                      30W - 6V نژولاه پملا و رلهک رون عبنم
                                            S/N
         یاــهرازفا مرــن ،Windows لــماع متــسیس اــب چــنیا 11.5 روــتینام یاراد    SRB-410AT
                       HD یرادرــب مــلیف نــیبرود و هــطوبرم
                      5mP تیفیک اب یرادرب سکع تیلباق یاراد

         شــک طــخ کــی و سوــم ددــع کــی ،هــظفاح تراک کــی لماــش تــس نــیا
                              .تــسا نویــساربیلاک
         یور رــب یرــیگ هزادــنا و یرادربــسکع تــیلباق رــب هولاــع متــسیس نــیا

         ،رــتویپماک هــب پوکــسورکیم لاــصتا اــب دــهد یــم هزاــجا رــبراک هــب ،روــتینام
                       .دــنک لاــمعا نآ یور ار مزلا تارــییغت
                    هتفرشیپ یمشچ هس پوکسورکیم         هــجرد 30 هــیواز اــب ،یمــشچ هــس بوــیت یاراد ،یمــشچ هــس پوکــسورکیم
                      100-0 رــیوصت میــسقت ردیلاــسا اــب هارــمه
                رتم یلیم 20 دید نادیم و رتشیب ربارب 10 یمشچ یسدع
                ینغور Infinity Plan، 4X، 10X، 40X، 100X یئیش یسدع

                           تردق اب Abbe روسنادنک یاراد
                            190x140 جیتسا لاکیناکم      S/N
                                            SRB-500T
                      30W - 6V نژولاه پملا و رلهک رون عبنم اب
                 گنیپیاتویراک ماگنه رد یلاتیجید نیبرود بصن ناکما

         و دــلیف کراد ،تــسارتنکزاف ،سناــسرولف مــئامض بــصن تــیلباق یاراد
                    ازــجم تروــص هــب تــسارتنک نویــسازیرلاپ
     71
         www.VandaTeb.com
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76