Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

ترمال سایکلر

-         ظرفیت 96 خانه با 6 منطقه مجزای دمایی

-         دارای کنترل دمایی:  °4c تا °99.99c

-         دامنه گرمایش: 0/ 3°C/s 

-         دامنه سرمایش: 0/2°C/s

-         گرمای سرپوش: °100c تا °115c و°60c تا °65c

-         محدوده