Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

�������� ������

-         به صورت تک بلاک و دو بلاک

-         دارای رنج دمایی ° 5c  تا °150c 

-         دارای دقت دمایی °0.3c±  و یکنواختی °0.2c±

-         دارای حفره بلاک ضد زنگ جهت جلوگیری از خورندگی

-         دارای بلاک های متنوع برای کاربردهای مختلف