Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

default.aspx

(CELLine™ Disposable Bioreactor)

این ظرف از دو قسمت تشکیل شده است که فضای ما بین آنها با یک لایه با قطر منفذ (10KDA(MWCO از هم جداشده است که اجازه انتشار مواد غذایی و فاکتور های رشد را به قسمت تولیدی می دهد.

-    مناسب برای تولید آنتی بادی مونوکلونال و پروتئین نوترکیب

-    افزایش تولید پروتئین در شرایط بدون سرم

-    کاهش زمان کشت و تعداد پاساژ دادن