Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

بیوراکتور

(CELLine™ Disposable Bioreactor)

این ظرف از دو قسمت تشکیل شده است که فضای ما بین آنها با یک لایه با قطر منفذ (10KDA(MWC