Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

�������� ������

پتری دیش ها دارای منافذی برای تنفس بهتر سلول ها و طراحی پیشرفته جهت حمل و نقل آسان تر می باشند. این پتری دیش ها در سایزهای  35mm، 60mm  ، 100mm،  150mm ، 245mm و در سطوح TC-Treated , Not treated, Cell BIND, Ultra-low attachment  قابل استفاده هستند.