Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

فیلتر مش

از فیلتر مش ها جهت جداسازی سلول ها از بافت های مختلف استفاده می شود و نیز در جهت فیلتراسیون سلول های بنیادی و نمونه های فلوسایتومتری و همچنین مواد با ویسکوزیته بالا کاربرد دارد. این فیلتر مش ها با تمامی تیوب های ml50 سازگاری داشته و امکان فیلتراسیون سریع را دارد. این فیلتر ها همچنین Noncytotoxic  می باشند.

فیلتر مش های کورنینگ در سایز های 40 ، 70 و 100 میکرومتر  در دسترس هستند.