Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

سانتریفیوژ با روتور های متغیر

-         دارای سرعت   6000  و 4.185xg

-         دارای روتور برای لوله های 15ml , 5ml و 50ml

-         دارای آداپتور های مختلف بر روی روتورهای  50ml و 15ml

 قابل استفاده با روتور های :   

6 x 50 ml tubes

Fixed angel rotor

12 x 15 ml tubes

Fixed angel rotor

6 x 5ml tubes

Swing-out rotor

18 x 1.5 ml tubes

Fixed angel rotor

5,15,50 ml tubes

Combination rotor