Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

SRIF-406- میکروسکوپ اینورت فلورسانس سه چشمی

  • عدسی چشمی 10 برابر با میدان دید 22 میلیمتر
  • دارای عدسی شیئی 20x,10x,4x,40x Infinity Plan Fluorescent
  • لامپ Mercury HBO100 برای طول موج رنج های V,U,G و B
  • دارای شفافیت فوق العاده به دلیل نزدیکی منبع نور فلورسانس به نمونه
  • دارای دوربین تصویربرداری میکروسکوپی با نرم افزار مربوطه جهت میکروسکوپ فلورسانس
  •  دارای فتوتیوب و Cooled CCD.